FULLS D'INFORMACIÓ PER L'ALUMNE 2004-2005
3r ESO, 4rt ESO i BATXILLERAT  -IES Les Vinyes-
 
FULLS D'INFORMACIÓ PER L'ALUMNE 2004-2005
3r ESO, 4rt ESO i BATXILLERAT  -IES Les Vinyes-

Documents que consten a la programació d'Educació Física de l'IES Les Vinyes i a l'acta de Departament del 22 de setembre de 2004 en la qual també es va aprovar el seu lliurament als alumnes.
Entre altres informacions, a aquests documents s'hi especifiquen els criteris d'avaluació de l'àrea d'Educació Física que s'aplicaran durant el present curs 2004-2005.
Els alumnes que no disposin d'aquests fulls informatius se'ls poden imprimir d'aquesta plana (són una còpia idèntica als originals que el professor lliurarà).
Professor David Ribera Nebot


Batxillerat
4rt ESO
3er ESO

 

EDUCACIÓ FÍSICA  BATXILLERAT –CURS 2004-2005-

"La sessió d'Educació Física t'ha de servir per a que a través de les experiències en relació a la teva motricitat siguis capaç d'utilitzar de forma diferenciada i significativa totes les teves capacitats cognitives, motrius, afectiu-socials, emotiu-volitives i expressiu-creatives en situacions que et permetin una auto-reflexió i un auto-coneixement, per a que puguis crear una pròpia visió de la teva experiència, per a que coneguis, avaluïs i siguis conscient de l'auto-estructuració de la teva personalitat de forma integral".

Idiomes de comunicació a les sessions d'Educació Física: Català, Castellà i Anglès.

- Selecció de Continguts del crèdit comú:

Variació i creació d’esports d’equip

Variació i creació d’esports d’equip amb esports de golpeix

Habilitats acrobàtiques i acrosport

Esports de llançaments, recepcions, golpeix

Activitats de circ

Activitats atlètiques i variacions

Esports de lluita, combat i arts marcials

Activitats vàries amb suport musical

Habilitats de deslliçament amb patins i altres materials

Adaptacions d’activitats a la natura

Activitats de condició física aplicades als esports

Esports per a individus amb deficiències físiques i sensorials

Educació postural per a la salut

Activitats gestionades pels alumnes

Activitats amb especialistes invitats (esportistes d’elit, entrenadors, ...)

Criteris d’Avaluació per a cada trimestre i per la nota final de curs:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 50%.

Continguts de reflexió sobre auto-avaluació i auto-coneixement diàris: 20%.

(Llibreta d’EF: reflexió final classe / reflexió bàsica / informació i reflexió extra)

Continguts complementaris: 30%.

(lectures curtes / pràctica esportiva fora centre / participació activitats pati del dep.EF / sortida àrea EF / treball teòric / reflexió d’articles / comentaris sobre competicions i espectacles esportius / desenvolupament sessió EF / gestió activitats pati / altres propostes dels alumnes,..)

Els aspectes anomenats d' "actitud-comportament" no són evaluats. No obstant, com que és indispensable ser un bon ciutadà, mantenir un nivell adequat d' "actitud-comportament" durant la sessió és una condició imprescindible per que l'alumne pugui optar a la nota de continguts, de reflexions diàries i d'activitats complementàries.

Recuperació: en qualsevol situació en que un alumne hagi de recuperar un crèdit, curs actual, curs anterior o qualsevol altre opció de l’àrea d’Educació Física; el criteri general a aplicar consistirà en avaluar els continguts pràctics (prova motriu pràctica) i teòrics (prova oral o escrita) dels continguts desenvolupats durant el període relatiu.

A la pàgina web www.educaciofisica.com diferents professors d’Educació Física hi anem afegint enllaços i informacions sobre els diferents continguts que tractem a les nostres sessions, així com d’altres continguts complementaris sobre l’educació física, l’entrenament esportiu, la salut, etc. Aquesta serà una referència inicial d’informació per l’alumne de qualsevol centre. Quan en aquest espai web (www.educaciofisica.com/motricitat-lesvinyes.htm) s’hi trobi algun apartat que especifiqui que és relatiu a l’IES Les Vinyes voldrà dir que és informació destinada específicament als alumnes de l’IES Les Vinyes.

Evidentment, l’alumne és lliure de cercar altre tipus d’informació a qualsevol altre font. I evidentment, el professor facilitarà o ajudarà a trobar a l’alumne qualsevol tipus d’informació que sigui del seu interès.

Els alumnes que ho desitgin podran tirar-se fotos de les seves actuacions durant les sessions d’EF i als que també ho desitgin -(prèvia autorització de pares o tutors legals)- se’ls introduiran les fotos que seleccionin a l’espai web www.xtec.es/dribera1 cedida pel departament d’educació. S’intentarà utilitzar una sessió al final de cada trimestre per aquest objectiu. Així els alumnes que ho desitgin podran tenir una evolució en imatges de les seves actuacions a les sessions d’Educació Física.

La sortida a la neu per a l'aprenentatge-pràctica de l'esquí per a 1ER, 3ER, 4RT ESO i Cicles Formatius, organitzada des d’ Extraescolars el curs passat i el present, no és una sortida proposada des de l’àrea d'Educació Física i, per tant, no puntuarà per a la nostra assignatura. Aquest tipus de sortides sobre continguts esportius al mitjà natural són competència de l’àrea de EF. A part, una sortida tan repetitiva d'esquí alpí (a 3 dels 4 anys d’ESO) no permet una experimentació suficientment variada de l'activitat esportiva a la naturalesa i, a més, no ha complert ni compleix els criteris pedagògics de l’àrea d’EF centrats exclusivament en els beneficis de tots els alumnes.

La participació a les sortides de l’àrea d’Educació Física no gratuïtes no és obligatòria per als alumnes. Dites sortides només es desenvoluparan si tots els alumnes poden pagar-la. Si no és així, no es plantejarà la sortida fins que no s’hagin aconseguit les pertinents ajudes econòmiques per a tots els alumnes que ho necessitin. Un cop coberta aquesta condició, si no hi ha més de un 80% de participació d’alumnes a la sortida, la sortida no es portarà a terme.

És prioritat bàsica que l’alumne tingui una experiència el més variada possible de les sortides d’Educació Física a la natura de tal manera que aquestes incloguin una gran varietat d’activitats físiques i esportives en diferents paratges naturals i durant diferents estacions de l’any. Per tant, cap promoció d’alumnes repetirà una sortida amb continguts similars a una sortida anterior. També és rellevant que l’alumne experimenti al màxim possible els principis de supervivència a la natura i la vivència dels hàbits de les persones que viuen en ambients naturals o que realitzen llargues estades a la natura. Evidentment doncs, s’evitaran les estades en hotels, l’ús de restaurants pels àpats, l’assistència a discoteques, i qualsevol tipus d’activitat que no estigui d’acord amb la filosofia exposada i que suposin despeses econòmiques extres.

La sortida pot ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura. Per a totes les sortides de l’àrea d’Educació Física es plantejarà un treball previ, un treball durant la vivenciació de la sortida i un treball posterior a la sortida per tal que l’alumne  sempre faci una auto-avaluació de la seva experiència. Aquests treballs també poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

Desde el Departament d’Educació Física s’organitzaran unes activitats esportives a l’hora de pati on es valorarà: participació “bona actitud”, resultat, arbitratge, organització activitats, participació parelles-grups, participació mixta, participació amb companys diferents cicles, dibuixos, anàlisis tàctic partit-partides, comentaris-opinions,.ensenyança a companys, etc. Aquestes activitats presenten un característiques molt diferenciades a les que es volen imposar en varis centres educatius per personal no professional i sense formació que l’únic que plantejen és una còpia simplificada de l’esport reglat que només valora el resultat i que ja ocupa un altre espai a la nostre societat.

Cal fomentar el principis d’autonomia i llibertat de l’individu.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb mi verbalment o mitjançant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: david@educaciofisica.com

David Ribera Nebot

Departament d’Educació Física de l’IES Les Vinyes

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 4rt ESO –CURS 2004-2005-

"La sessió d'Educació Física t'ha de servir per a que a través de les experiències en relació a la teva motricitat siguis capaç d'utilitzar de forma diferenciada i significativa totes les teves capacitats cognitives, motrius, afectiu-socials, emotiu-volitives i expressiu-creatives en situacions que et permetin una auto-reflexió i un auto-coneixement, per a que puguis crear una pròpia visió de la teva experiència, per a que coneguis, avaluïs i siguis conscient de l'auto-estructuració de la teva personalitat de forma integral".

Idiomes de comunicació a les sessions d'Educació Física: Català, Castellà i Anglès.

- Selecció de Continguts del crèdit comú:

Atletisme (carreres, salts, llançaments)

Esports de lluita i combat

Activitats de curses orientació

Esports de llançaments, recepcions, golpeix

Esports d’equip amb variacions

Activitats de condició física vàries

Adaptacions d’activitats a la natura

Activitats amb especialistes invitats (esportistes d’elit, entrenadors, ...)

Activitats proposades pels alumnes

- Continguts del crèdit variable “Esports Alternatius”:

Passos bàsics i figures bàsiques  del Ronck and Roll, Cha-cha-cha (balls llatins), Fox-trot, Vals anglès/vianès (balls standards), i altres balls llatins i standards a seleccionar segons l’interès dels alumnes.

Elements acrobàtics bàsics de la gimnàstica artística al següents “aparells”: terra, salt, cavall amb arcs, anelles, barra d’equilibris; i altres elements a seleccionar segons l’interès dels alumnes.

Elements bàsics de circ: malabars (pilotes, anelles, mazas, diábolo), “equilibris” (xanques, monocicle, “rulo americano”), acrobàcia (acrosport, acrobàcies gimnàstiques, trapeci), i altres elements a seleccionar segons l’interès dels alumnes.

“Espectacle Motriu”

Criteris d’Avaluació per a cada trimestre i per la nota final de curs:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 60%.

Continguts de reflexió sobre auto-avaluació i auto-coneixement diàris: 20%.

(Llibreta d’EF: reflexió final classe / reflexió bàsica / informació i reflexió extra)

Continguts complementaris: 20%.

(lectures curtes / pràctica esportiva fora centre / participació activitats pati del dep.EF / sortida àrea EF / treball teòric / reflexió d’articles / comentaris sobre competicions i espectacles esportius / altres propostes dels alumnes / ...)

La nota del crèdit variable serà un 30% de la nota final de curs.

Criteris d’Avaluació del Crèdit Variable:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 100%.

Els aspectes anomenats d' "actitud-comportament" no són evaluats. No obstant, com que és indispensable ser un bon ciutadà, mantenir un nivell adequat d' "actitud-comportament" durant la sessió és una condició imprescindible per que l'alumne pugui optar a la nota de continguts, de reflexions diàries i d'activitats complementàries.

Recuperació: en qualsevol situació en que un alumne hagi de recuperar un crèdit, curs actual, curs anterior o qualsevol altre opció de l’àrea d’Educació Física; el criteri general a aplicar consistirà en avaluar els continguts pràctics (prova motriu pràctica) i teòrics (prova oral o escrita) dels continguts desenvolupats durant el període relatiu.

A la pàgina web www.educaciofisica.com diferents professors d’Educació Física hi anem afegint enllaços i informacions sobre els diferents continguts que tractem a les nostres sessions, així com d’altres continguts complementaris sobre l’educació física, l’entrenament esportiu, la salut, etc. Aquesta serà una referència inicial d’informació per l’alumne de qualsevol centre.

Quan en aquest espai web (www.educaciofisica.com/motricitat-lesvinyes.htm) s’hi trobi algun apartat que especifiqui que és relatiu a l’IES Les Vinyes voldrà dir que és informació destinada específicament als alumnes de l’IES Les Vinyes.

Evidentment, l’alumne és lliure de cercar altre tipus d’informació a qualsevol altre font. I evidentment, el professor facilitarà o ajudarà a trobar a l’alumne qualsevol tipus d’informació que sigui del seu interès.

Els alumnes que ho desitgin podran tirar-se fotos de les seves actuacions durant les sessions d’EF i als que també ho desitgin -(prèvia autorització de pares o tutors legals)- se’ls introduiran les fotos que seleccionin a l’espai web www.xtec.es/dribera1 cedida pel departament d’educació. S’intentarà utilitzar una sessió al final de cada trimestre per aquest objectiu. Així els alumnes que ho desitgin podran tenir una evolució en imatges de les seves actuacions a les sessions d’Educació Física.

La sortida a la neu per a l'aprenentatge-pràctica de l'esquí per a 1ER, 3ER, 4RT ESO i Cicles Formatius, organitzada des d’ Extraescolars el curs passat i el present, no és una sortida proposada des de l’àrea d'Educació Física i, per tant, no puntuarà per a la nostra assignatura. Aquest tipus de sortides sobre continguts esportius al mitjà natural són competència de l’àrea de EF. A part, una sortida tan repetitiva d'esquí alpí (a 3 dels 4 anys d’ESO) no permet una experimentació suficientment variada de l'activitat esportiva a la naturalesa i, a més, no ha complert ni compleix els criteris pedagògics de l’àrea d’EF centrats exclusivament en els beneficis de tots els alumnes.

La participació a les sortides de l’àrea d’Educació Física no gratuïtes no és obligatòria per als alumnes. Dites sortides només es desenvoluparan si tots els alumnes poden pagar-la. Si no és així, no es plantejarà la sortida fins que no s’hagin aconseguit les pertinents ajudes econòmiques per a tots els alumnes que ho necessitin. Un cop coberta aquesta condició, si no hi ha més de un 80% de participació d’alumnes a la sortida, la sortida no es portarà a terme.

És prioritat bàsica que l’alumne tingui una experiència el més variada possible de les sortides d’Educació Física a la natura de tal manera que aquestes incloguin una gran varietat d’activitats físiques i esportives en diferents paratges naturals i durant diferents estacions de l’any. Per tant, cap promoció d’alumnes repetirà una sortida amb continguts similars a una sortida anterior. També és rellevant que l’alumne experimenti al màxim possible els principis de supervivència a la natura i la vivència dels hàbits de les persones que viuen en ambients naturals o que realitzen llargues estades a la natura. Evidentment doncs, s’evitaran les estades en hotels, l’ús de restaurants pels àpats, l’assistència a discoteques, i qualsevol tipus d’activitat que no estigui d’acord amb la filosofia exposada i que suposin despeses econòmiques extres.

La sortida pot ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura. Per a totes les sortides de l’àrea d’Educació Física es plantejarà un treball previ, un treball durant la vivenciació de la sortida i un treball posterior a la sortida per tal que l’alumne  sempre faci una auto-avaluació de la seva experiència. Aquests treballs també poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

Desde el Departament d’Educació Física s’organitzaran unes activitats esportives a l’hora de pati on es valorarà: participació “bona actitud”, resultat, arbitratge, organització activitats, participació parelles-grups, participació mixta, participació amb companys diferents cicles, dibuixos, anàlisis tàctic partit-partides, comentaris-opinions,.ensenyança a companys, etc. Aquestes activitats presenten un característiques molt diferenciades a les que es volen imposar en varis centres educatius per personal no professional i sense formació que l’únic que plantejen és una còpia simplificada de l’esport reglat que només valora el resultat i que ja ocupa un altre espai a la nostre societat.

Cal fomentar el principis d’autonomia i llibertat de l’individu.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb mi verbalment o mitjançant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: david@educaciofisica.com

David Ribera Nebot

Departament d’Educació Física de l’IES Les Vinyes

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 3er ESO –CURS 2004-2005-

"La sessió d'Educació Física t'ha de servir per a que a través de les experiències en relació a la teva motricitat siguis capaç d'utilitzar de forma diferenciada i significativa totes les teves capacitats cognitives, motrius, afectiu-socials, emotiu-volitives i expressiu-creatives en situacions que et permetin una auto-reflexió i un auto-coneixement, per a que puguis crear una pròpia visió de la teva experiència, per a que coneguis, avaluïs i siguis conscient de l'auto-estructuració de la teva personalitat de forma integral".

Idiomes de comunicació a les sessions d'Educació Física: Català, Castellà i Anglès.

- Selecció de Continguts del crèdit comú:

Gimnàstica Artística

Esports d’equip amb variacions

Esports de raqueta i variacions

Esports de Luita

Activitats amb suport musical

Activitats d’Expressió Dinàmica

Activitats amb especialistes invitats (esportistes d’elit, entrenadors, ...)

Activitats escollides pels alumnes

Criteris d’Avaluació per a cada trimestre i per la nota final de curs:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 60%.

Continguts de reflexió sobre auto-avaluació i auto-coneixement diàris: 20%.

(Llibreta d’EF: reflexió final classe / reflexió bàsica / informació i reflexió extra)

Continguts complementaris: 20%.

(lectures curtes / pràctica esportiva fora centre / participació activitats pati del dep.EF / sortida àrea EF / treball teòric / reflexió d’articles / comentaris sobre competicions i espectacles esportius / altres propostes dels alumnes / ...)

Els aspectes anomenats d' "actitud-comportament" no són evaluats. No obstant, com que és indispensable ser un bon ciutadà, mantenir un nivell adequat d' "actitud-comportament" durant la sessió és una condició imprescindible per que l'alumne pugui optar a la nota de continguts, de reflexions diàries i d'activitats complementàries.

Recuperació: en qualsevol situació en que un alumne hagi de recuperar un crèdit, curs actual, curs anterior o qualsevol altre opció de l’àrea d’Educació Física; el criteri general a aplicar consistirà en avaluar els continguts pràctics (prova motriu pràctica) i teòrics (prova oral o escrita) dels continguts desenvolupats durant el període relatiu.

A la pàgina web www.educaciofisica.com diferents professors d’Educació Física hi anem afegint enllaços i informacions sobre els diferents continguts que tractem a les nostres sessions, així com d’altres continguts complementaris sobre l’educació física, l’entrenament esportiu, la salut, etc. Aquesta serà una referència inicial d’informació per l’alumne de qualsevol centre. Quan en aquest espai web (www.educaciofisica.com/motricitat-lesvinyes.htm) s’hi trobi algun apartat que especifiqui que és relatiu a l’IES Les Vinyes voldrà dir que és informació destinada específicament als alumnes de l’IES Les Vinyes.

Evidentment, l’alumne és lliure de cercar altre tipus d’informació a qualsevol altre font. I evidentment, el professor facilitarà o ajudarà a trobar a l’alumne qualsevol tipus d’informació que sigui del seu interès.

Els alumnes que ho desitgin podran tirar-se fotos de les seves actuacions durant les sessions d’EF i als que també ho desitgin -(prèvia autorització de pares o tutors legals)- se’ls introduiran les fotos que seleccionin a l’espai web www.xtec.es/dribera1 cedida pel departament d’educació. S’intentarà utilitzar una sessió al final de cada trimestre per aquest objectiu. Així els alumnes que ho desitgin podran tenir una evolució en imatges de les seves actuacions a les sessions d’Educació Física.

La sortida a la neu per a l'aprenentatge-pràctica de l'esquí per a 1ER, 3ER, 4RT ESO i Cicles Formatius, organitzada des d’ Extraescolars el curs passat i el present, no és una sortida proposada des de l’àrea d'Educació Física i, per tant, no puntuarà per a la nostra assignatura. Aquest tipus de sortides sobre continguts esportius al mitjà natural són competència de l’àrea de EF. A part, una sortida tan repetitiva d'esquí alpí (a 3 dels 4 anys d’ESO) no permet una experimentació suficientment variada de l'activitat esportiva a la naturalesa i, a més, no ha complert ni compleix els criteris pedagògics de l’àrea d’EF centrats exclusivament en els beneficis de tots els alumnes.

La participació a les sortides de l’àrea d’Educació Física no gratuïtes no és obligatòria per als alumnes. Dites sortides només es desenvoluparan si tots els alumnes poden pagar-la. Si no és així, no es plantejarà la sortida fins que no s’hagin aconseguit les pertinents ajudes econòmiques per a tots els alumnes que ho necessitin. Un cop coberta aquesta condició, si no hi ha més de un 80% de participació d’alumnes a la sortida, la sortida no es portarà a terme.

És prioritat bàsica que l’alumne tingui una experiència el més variada possible de les sortides d’Educació Física a la natura de tal manera que aquestes incloguin una gran varietat d’activitats físiques i esportives en diferents paratges naturals i durant diferents estacions de l’any. Per tant, cap promoció d’alumnes repetirà una sortida amb continguts similars a una sortida anterior. També és rellevant que l’alumne experimenti al màxim possible els principis de supervivència a la natura i la vivència dels hàbits de les persones que viuen en ambients naturals o que realitzen llargues estades a la natura. Evidentment doncs, s’evitaran les estades en hotels, l’ús de restaurants pels àpats, l’assistència a discoteques, i qualsevol tipus d’activitat que no estigui d’acord amb la filosofia exposada i que suposin despeses econòmiques extres.

La sortida pot ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura. Per a totes les sortides de l’àrea d’Educació Física es plantejarà un treball previ, un treball durant la vivenciació de la sortida i un treball posterior a la sortida per tal que l’alumne  sempre faci una auto-avaluació de la seva experiència. Aquests treballs també poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

Desde el Departament d’Educació Física s’organitzaran unes activitats esportives a l’hora de pati on es valorarà: participació “bona actitud”, resultat, arbitratge, organització activitats, participació parelles-grups, participació mixta, participació amb companys diferents cicles, dibuixos, anàlisis tàctic partit-partides, comentaris-opinions,.ensenyança a companys, etc. Aquestes activitats presenten un característiques molt diferenciades a les que es volen imposar en varis centres educatius per personal no professional i sense formació que l’únic que plantejen és una còpia simplificada de l’esport reglat que només valora el resultat i que ja ocupa un altre espai a la nostre societat.

Cal fomentar el principis d’autonomia i llibertat de l’individu.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb mi verbalment o mitjançant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: david@educaciofisica.com

David Ribera Nebot

Departament d’Educació Física de l’IES Les Vinyeseducaciofisica.com/net/org

 


EL HONOR DEL PROFESOR

Análisis Pedagógico del artículo "El Honor del Profesor"


DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948)


Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

 

 

 

© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS
Contacte/Contact us