PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ FÍSICA

Projecte Inicial Pendent de Revisar i Millorar !!!
2003-2004

Introducció

L'Educació Física està subjecte a molts estereotips d'interpretaci
ó social, per això volem remarcar que de les moltes connotacions i intencionalitats que pot tenir la motricitat humana, serà exclusivament l'educació de la persona l'esència i objecte de la nostre actuació en un àmbit escolar. Un cop més, l'Educació Física s'ha d'entendre com l'educació que s'aconsegueix a través de les experiències en relació amb el moviment humà que és capaç de configurar la totalitat de la personalitat de l'individu.
Configurar la personalitat de l'individu vol dir incitar i facilitar formes d'actuació-comportament que permetin utilitzar de forma diferenciada i significativa totes les capacitats cognitives, motrius (coordinatives i condicionals), afectiu-socials, emotiu volitives i expresiu-creatives que puguin conformar les moltes formes d'actuació individual, en situacions didàctiques que permetin una auto-reflexió i un auto-coneixement. Per aixo, les experiències motrius proposades han de permetre la reflexió individual, per crear una propia visió d'aquella experiència, per tal que l'individu conegui, avalui i sigui conscient de l'autoestructuració de la seva persona.
Aquesta filosofía, basada en els valors humans d'autonomia i llibertat, permet impartir E.F. a qualsevol grup d'individus amb independència de la seva situació sócio-cultural.
D'aquesta manera, l'Educació Física pot ser una educació integral de la persona ja que amb les experiències motrius podem involucrar la totalitat de capacitats de l'individu.

Qualsevol dubte en relació a aquesta programació es tractarà a les reunions del Departament d’Educació Física.


Objectius

- Millorar constantment l’autoconeixement i l’autoacceptació personal a través de les experiències motrius.

- Millorar constantment les capacitats cognitives, motrius (coordinatives i condicionals), afectiu-social, emotiu-volitiu i expressiu-creatiu a través de les experiències motrius.

- Desenvolupar i estimular tots els aspectes de la personalitat agonística, lúdica i eronística en relació a totes les experiències d’Educació Física.

- Adquirir un nivell cognitiu i motriu bàsic de cada un dels continguts d’Educació Física presentats per aplicar a diferents situacions motrius.

- Millorar les “deficiències” en la motricitat bàsica (esquema corporal, coordinació dinàmica general, coordinació dinàmica especial, aspectes espaials i aspectes temporal).

- Prendre consciència de l’educació motriu com un aspecte rellevant per mantenir una bona salut al llarg de la vida.

- Millorar els hàbits de salut en relació a la motricitat humana.

- Vivenciar situacions motrius noves.

- Descubrir solucions motrius individuals i en grup.

- Crear situacions motrius individuals i en grup.

- Millorar la capacitat d’avaluació immediata en diferents situacions motrius.

- Aprendre a valorar riscos i compromisos en relació a les experiències motrius.

- Jerarquitzar situacions motrius sota categoritzacions molt diferenciades.

- Elaborar programes propis d’actuació sota una pressió espaial o temporal.

- Experimentar les possibilitats i prendre consciència de les pròpies capacitats cognitives, coordinatives, condicionals, afectiu-socials, emotiu-volitives i expressiu-creatives.

- Desenvolupar els principis d’autonomia i llibertat per aplicar a qualsevol situació de la vida.

Cada un d’aquests objectius genèrics es converteix en multitud d’objectius cada cop més específics a mida que anem tractant cada contingut concret i cada nova situació d’aprenentatge. Sempre es prioritzen més uns objectius que altres i també es defineixen prioritats de combinació d’objectius segons el contingut a desenvolupar. Degut a la concepció de programació aplicada, aquests objectius cada cop més específics es defineixen a cada sessió.

Continguts

La nostre concepció de l’Educació Física i del desenvolupament personal no permet definir exactament els continguts a desenvolupar durant un determinat període. Aquest s’han d’anar definint cada setmana en funció de l’evolució dels alumnes. No obstant si que es realitza una previsió que prioritza els aspectes més rellevants segons les edats i al mateix temps es manté el criteri de varietat i assoliment de nivells bàsics. Així, al final de cada trimestre es pot realitzar una memòria dels continguts desenvolupats.

El continguts més específics es seleccionen a cada sessió segons el nivell, progressió de cada alumne, i els seus interessos. Apart, cada alumne pot desenvolupar continguts diferencials i assolir nivells també diferencials.

Continguts complementaris a través de les sortides d’àrea o inter-àrea (veure criteris pedagògics de les sortides de l’àrea d’Educació Física definits al setembre de 2003).

Avaluació

A continuació només es presenten el criteris genèrics d’avaluació. Als fulls adjunts per lliurar a cada alumne sobre l’àrea d’EF s’hi detallen tots els aspectes relatius a l’avaluació de cada curs.

·1ER I 2ON ESO:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 65%.

Continguts de reflexió sobre auto-avaluació i auto-coneixement diàris: 20%.

Continguts complementaris: 15%.

La nota del crèdit variable serà un 30% de la nota final de curs.

·3ER I 4RT ESO:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 60%.

Continguts de reflexió sobre auto-avaluació i auto-coneixement diàris: 20%.

Continguts complementaris: 20%.

La nota del crèdit variable serà un 30% de la nota final de curs.

·CRÈDIT VARIABLE 4RT ESO “Esports Alternatius”:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 100%.

La nota d’aquest crèdit variable suposa un 30% de la nota del crèdit comú.

· BATXILLERAT:

Continguts cognitiu-motrius diàris: 50%.

Continguts de reflexió sobre auto-avaluació i auto-coneixement diàris: 20%.

Continguts complementaris: 30%.

(lectures curtes / pràctica esportiva fora centre / participació activitats pati del dep.EF / sortida àrea EF / treball teòric / reflexió d’articles / comentaris sobre competicions i espectacles esportius / desenvolupament sessió EF / gestió activitats pati / altres propostes dels alumnes,..)

Els aspectes anomenats d' "actitud-comportament" no són evaluats. No obstant, com que és indispensable ser un bon ciutadà, mantenir un nivell adequat d' "actitud-comportament" durant la sessió és una condició imprescindible per que l'alumne pugui optar a la nota de continguts, de reflexions diàries i d'activitats complementàries.

 

Recuperació: en qualsevol situació en que un alumne hagi de recuperar un crèdit, curs actual, curs anterior o qualsevol altre opció de l’àrea d’Educació Física; el criteri general a aplicar consistirà en avaluar els continguts pràctics (prova motriu pràctica) i teòrics (prova oral o escrita) dels continguts desenvolupats durant el període relatiu. Aquestes proves seran definides en el seu moment pel professor responsable.

Temporització

El número de sessions dedicat a desenvolupar cada grup de continguts s’adaptarà a l’evolució dels alumnes i als seus interessos.

L’ordre de seqüenciació dels continguts s’anirà definint segons les millores afectiu-socials, emotiu-volitives i expressiu-creatives dels alumnes, dels seus nivells d’assoliment cognitiu i motriu, i dels interesos i motivacions dels mateixos alumnes.

A cada sessió s’intentarà introduir aspectes de millora de la motricitat bàsica.

Orientacions Didàctiques

Cal intentar que l’alumne experimenti la major varietat possible de continguts.

Amb un nivell bàsic d’assoliment és suficient per canviar a un nou contingut.

L’Educació Física ha de ser divertida i variada, permetre la llibertat i creativitat de l’individu; per això ens apartarem de les tendències sotmeses a l’aprenentatge de models d’habilitats específiques.

Els continguts de millora de la motricitat bàsica segons les “deficiències” dels alumnes s’introduiran al principi o final de les sessions, principalment.

Utilitzarem el màxim possible tasques i estructures de sessió de participació cognitiva.

És rellevant que l’alumne realitzi a cada sessió una reflexió sobre l’experiència viscuda; per això s’intentarà promocionar l’ús de la llibreta d’Educació Física.

Recursos

Full informatiu per a cada alumne sobre diferents aspectes de l’àrea d’Educació Física i criteris d’avaluació. Aquest full s’elaborarà després de l’avaluació inicial del primer-segon mes del curs pel tal d’adaptar tots els aspectes relatius a l’àrea d’EF a les característiques dels alumnes. Després d’aquest període s’adjuntarà el full que hagi elaborat cada professor a aquesta programació.

Cada alumne disposarà de la seva pròpia llibreta d’Educació Física, on anirà anotant les seves reflexions diàries sobre la seva millora en el seu autoconeixement i autoacceptació en relació a totes les experiències viscudes durant les sessions d’Educació Física. Evidentment, el tipus de llibreta i forma d’anotar aquestes reflexions ha de ser una lliure expressió de la personalitat de cada alumne, i al mateix temps una memòria de la seva participació a les sessions d’Educació Física.

Els alumnes aniran reben informacions de l’àrea d’Educació Física al llarg del curs. Està previst donar als alumnes informacions sobre els següents temes: criteris d’avaluació, informes d’avaluació, informe explicatiu de suspens per falta d’actitud-comportament, informe per pares/tutors legals sobre previsió de sortides i activitats d’Educació Física, etc.

A la pàgina web www.educaciofisica.com diferents professors d’Educació Física hi anem afegint enllaços i informacions sobre els diferents continguts que tractem a les nostres sessions, així com d’altres continguts complementaris sobre l’educació física, l’entrenament esportiu, la salut, etc. Aquesta serà una referència inicial d’informació per l’alumne de qualsevol centre. Quan en aquest espai web (www.educaciofisica.com) s’hi trobi algun apartat que especifiqui que és relatiu a un IES voldrà dir que és informació destinada específicament als alumnes d’aquest IES.

Evidentment, l’alumne és lliure de cercar altre tipus d’informació a qualsevol altre font. I evidentment, el professor facilitarà o ajudarà a trobar a l’alumne qualsevol tipus d’informació que sigui del seu interès.

Els alumnes que ho desitgin podran tirar-se fotos de les seves actuacions durant les sessions d’EF i als que també ho desitgin -(prèvia autorització de pares o tutors legals)- se’ls introduiran les fotos que seleccionin a un espai web cedit pel departament d’educació. S’intentarà utilitzar una sessió al final de cada trimestre per aquest objectiu. Així els alumnes que ho desitgin podran tenir una evolució en imatges de les seves actuacions a les sessions d’Educació Física.

Criteris Pedagògics de les Sortides de l'Àrea d'EF

- Les sortides de l’àrea d’Educació Física han de tractar continguts diferents dels desenvolupats a les sessions d’EF dins el centre i, al mateix temps, han de realitzar-se en instal·lacions o espais diferents a les que disposem al centre i en ambients naturals diversos. Depenent de l’objectiu, la seva duració pot ser des de vàries hores fins a varis dies. Seran de rellevant importància les sortides d’activitats físiques i esportives a la natura per ser sortides en que els continguts i situacions didàctiques presenten unes connotacions molt diferencials, al mateix temps que són sortides que en les situacions pedagògiques plantejades pel professor especialista d'EF difícilment podran ser experimentades per molts dels alumnes en la seva vida futura.

- És prioritat bàsica que l’alumne tingui una experiència el més variada possible de les sortides d’Educació Física a la natura de tal manera que aquestes incloguin una gran varietat d’activitats físiques i esportives en diferents paratges naturals i durant diferents estacions de l’any. Per tant, cap promoció d’alumnes repetirà una sortida amb continguts similars a una sortida anterior. També és rellevant que l’alumne experimenti al màxim possible els principis de supervivència a la natura i la vivència dels hàbits de les persones que viuen en ambients naturals o que realitzen llargues estades a la natura. Evidentment doncs, s’evitaran les estades en hotels, l’ús de restaurants pels àpats, l’assistència a discoteques, i qualsevol tipus d’activitat que no estigui d’acord amb la filosofia exposada i que apart suposin despeses econòmiques extres.

- Cada promoció d’alumnes pot seguir una planificació de sortides de l’àrea d’Educació Física diferent al llarg dels 4 anys d’ESO i, si s’escau, dels 2 anys de Batxillerat.

- Cada professor d’Educació Física valorarà per a cada promoció d’alumnes quines sortides són més adients durant cada curs escolar segons els objectius pedagògics de l’àrea d’Educació Física, les experiències dels alumnes en sortides anteriors i els interessos i motivacions dels respectius alumnes.

- Alumnes de dos nivells educatius diferents no realitzaran una mateixa sortida d’Educació Física conjuntament. Si excepcionalment la selecció d’una sortida coincideix entre dues promocions d’alumnes diferents durant un curs escolar, es pot plantejar la possibilitat de realitzar-la coordinadamente, sempre i quan els dos professors d’Educació Física responsables considerin que pot ser beneficiós per als alumnes.

- Els professors acompanyants seran seleccionats pels professors d'EF considerant el següents aspectes: mínim nivell motriu, condicions per practicar l'activitat prevista acompanyant als alumnes, motivació per participar a la sortida col·laborant de forma activa, qualitat d'interrelació amb els alumnes, nivell de respecte/autoritat moral en front als alumnes, i experiència en sortides realitzades en condicions educatives.

- Si la sortida en qüestió requereix material, instal·lacions i professionals especialistes per a la realització de l'activitat planificada; els professors d'EF supervisaran, orientaran i si cal definiran les condicions de práctica i organització de tota l'activitat per tal d'assegurar la seguretat dels alumnes i l'assoliment dels objectius previstos.

- Si es plantegen sortides interdisciplinars amb altres àrees educatives, caldrà valorar si els objectius i continguts plantejats per les altres àreas són compatibles amb els plantejats per la nostre àrea i amb els objectius i continguts pròpiament transversals. Si els professors d'altres àreas estan capacitats i motivats es podran aconseguir proyectos interdisciplinars molt interessants pels alumnes.

- La participació a les sortides de l’àrea d’Educació Física gratuïtes és obligatòria per a tots els alumnes i poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura. Quan un alumne tingui algun impediment que l’impossibiliti participar en una sortida gratuïta, el professor d’Educació Física responsable de la mateixa li prepararà un dossier de treball teòric sobre els continguts de la sortida en qüestió per tal que dit alumne el desenvolupi al centre durant el/s dia/es de la sortida.

- La participació a les sortides de l’àrea d’Educació Física no gratuïtes no és obligatòria per als alumnes. Dites sortides només es desenvoluparan si tots els alumnes poden pagar-la. Si no és així, no es plantejarà la sortida fins que no s’hagin aconseguit les pertinents ajudes econòmiques per a tots els alumnes que ho necessitin. Un cop coberta aquesta condició, si no hi ha més de un 80% de participació d’alumnes a la sortida, la sortida no es portarà a terme. Excepcionalment, aquest percentatge es canviarà si el motiu dels alumnes que no “volen” participar a la sortida no està prou justificat ni prou avalat per pares o tutors legals. Un cop aconseguits aquests requisits, la sortida pot ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

- Per a totes les sortides de l’àrea d’Educació Física es plantejarà un treball previ, un treball durant la vivenciació de la sortida i un treball posterior a la sortida per tal que l’alumne  sempre faci una auto-avaluació de la seva experiència. Aquests treballs també poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

- El professor d’Educació Física responsable d’un alumne que tingui una acumulació significativa de faltes d’ ”actitud-comportament” durant les sessions d’Educació Física pot decidir no fer-se responsable de l’anomenat alumne a les sortides de la nostre àrea.

- Un cop seleccionada una sortida a partir de tots aquests criteris, el Departament d’Educació Física iniciarà els tràmits per presentar la sortida a la reunió d’equips docents pertinent per coordinar les dates de la sortida d'EF amb les dates de possibles sortides d’altres àrees; i posteriorment serà presentada al consell escolar per a la seva aprovació.

- Qualsevol situació nova no contemplada en aquesta declaració  de principis pedagògics serà analitzada al Departament d’Educació Física per tal de prendre una decisió consensuada.

 

 

 
 

 

© 2003-2007  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS
Contacte/Contact us