TRÀFIC D'INFLUÈNCIES A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Departament de Didàctica de l'Expressió Corporal de la Facultat d'Educació

Processos que desprestigien la qualitat formativa de la UB Universitat de Barcelona

 

 

Tràfic d'influències en l'adjudicació de dues places de professor associat
amb activitat docent "Educació Física a Primària"
en el Departament d'Expressió Corporal de la Facultat d'Educació de la UB

EXPEDIENT 006/017/2016

 

FETS I FONAMENTS
18 de gener de 2016

10 de juny 2015: Dídac Ramírez Sarrió, rector de la Universidad de Barcelona, amb data 10 de juny 2015, resol convocar concurs públic per a proveir les places de personal acadèmic contractat temporal (professorat associat).
Veure doc de Resolució (10/06/2015)
Veure doc de Bases del Concurs (10/06/2015)

19 de juny 2015: el Secretari del Departament de Didàctica de l’Expressió Corporal, Miquel Robert Ferrer, al ser preguntat sobre les places públiques de docència en "Educació Física a Primària" respon que
aquestes places "...són per alguns dels associats que ja estaven al departament des de fa temps"
.
Veure EMAIL de MIQUEL ROBERT sobre PLACES PÚBLIQUES JA RESERVADES UB

 

La comissió específica designada per jutjar el concurs públic convocat per resolució del rector de 10 de juny de 2015 està composta per:
- Miquel Robert Ferrer (president)
- Miquel Torralba Jordan (president suplent)
- Marisa de Fuentes de Fuentes (vocal secretària)
- Teresa Lleixà Arribas (vocal)
- Teresa Godall Castells (vocal suplent,, secretària)
- Marta Capllonch i Bujosa (vocal suplent)
- Julia Font Adrover (vocal centre)
- Teresa Tilló Barrufet (vocal centre)

Doc comissió específica que jutja el concurs públic

23-24 de juliol de 2015: es penja al tauler d'anuncis del Palau de les Heures (Campus Mundet) la relació de professors acceptats per a la convocatòria.
Els criteris específics i barems de puntuació teòricament establerts per la comissió específica no es fan públics al tauler d'anuncis.

 

31 de juliol de 2015 (doc amb data 30/07/2015): Proposta de la comissió específica d'adjudicació de les 2 places de professor/a associat/da amb activitat docent "Educació Física a Primària" a:
- Gonzalo Flores Aguilar
- Sergio Moneo Benítez

Veure doc 4 (proposta adjudicació 2 places)

Divendres 31 de juliol de 2015 penjen al Palau de les Heures (Campus Mundet) les puntuacions globals del tribunal o te les diuen per telèfon (només els punts totals).
El Palau de les Heures queda tancat a partir del dissabte 1 d'agost fins el 24 d'agost.

28 d'agost de 2015: David Ribera-Nebot fa una Reclamació al rector de la UB, Dídac Ramírez Sarrió,
i li sol·licita:
A) Que pugui tenir accés a:
1) els criteris específics i barems de puntuació establerts per la comissió específica;
2) els currículums dels candidats i
3) l'acta de la comissió específica amb l'aplicació a cadascun dels candidats de cada criteri específic i la respectiva puntuació otorgada per cada membre de la comissió.

B) Que revisi els criteris de puntuació aplicats als candidats proposats per ocupar la plaça (Gonzalo Flores Aguilar i Sergio Moneo Benítez) i a si mateix; per tal de fer les rectificacions pertinents.
Veure doc 5 (Reclamació de l'adjudicació)

 

14 de desembre de 2015: Queixa-Reclamació al Síndic de Greuges de la UB, Lluís Caballol Angelats, sobre la no resposta del rector de la UB, Dídac Ramírez Sarrió, a cap dels punts de la reclamació, dins del termini màxim de 3 mesos (8 de novembre 2015) segons l'article 158 de l'EUB.
Veure doc 6 (Sol·licitut al Síndic de Greuges)

"En el termini màxim d'un mes, es disposarà l'admissió a tràmit de la queixa." (info del Síndic UB)
El 14 de gener de 2016, no s'ha informat sobre l'admissió a tràmit de la queixa.

 

17 de gener 2016: la Editorial Educació Física publica la denúncia de l'Expedient 006/017/2016.
(http://www.educaciofisica.com/endogamia_UB_depart_expresion_corporal_facultad_educacion.htm)

18 de gener 2016: informació via email de difusió de la denúncia on-line a Dídac Ramírez Sarrió, rector UB (rectorat@ub.edu) i a Lluís Caballol Angelats, síndic de greuges UB (sindic@ub.edu).

20 de gener 2016: s'envia un email des dels "serveis jurídics de la UB" (email serv. jurídics, doc 8),
 sense cap persona que s'identifiqui, cap a David Ribera Nebot, on hi ha un arxiu adjunt, signat per
 Isabel Miralles González (Secretaria General), que diu:
"....per imponderables que no és possible determinar, ......, la reclamació que vàreu interposar
el 28 d’agost de 2015 contra la proposta de provisió, ......., tot just ha estat coneguda
per la Secretaria General, ....."
Veure comunicat complert Isabel Miralles González (doc 9)

 

"La reclamació ......, la qual pot ratificar o no la proposta reclamada en
el termini màxim de tres mesos. El rector dicta resolució ..........Aquesta resolució esgota la via administrativa.....". El rector Dídac Ramírez i Sarrió a 15 de juny 2015 (bases de la convocatòria).

20 de gener 2016: El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez Sarrió,
NO HA RESPOST
a cap dels punts de la reclamació del 28 d'agost de 2015.
Els 3 mesos de termini per actuar varen finalitzar el 8 de novembre de 2015.

 

by

David Ribera-Nebot
http://www.motricidadhumana.com/drn_documents.htm#DRN


www.educacionmotriz.com
 


 

DOCUMENTACIÓ OFICIAL SOBRE L'EXPEDIENT 006/017/2016

10/06/2015: Resolució de Dídac Ramírez Sarrió, rector de la Universidad de Barcelona, amb data 10 de juny de 2015, convocant concurs públic per a proveir les places de personal acadèmic contractat temporal (professorat associat).
Veure doc 1 (10/06/2015)

10/06/2015: Bases del concurs per a la selecció de personal acadèmic contractat temporal de la Universitat de Barcelona, d’acord amb la convocatòria aprovada per resolució rector del 10 de juny de 2015 (DOGC de 15/6/2015)
Veure doc 2 (10/06/2015)

19/06/2015: Email de Miquel Robert Ferrer on exposa que les places de la convocatòria pública ja estan reservades.
Veure doc (Email Miquel Robert sobre places reservades UB)

x/06/2015: Full penjat al tauler d'anuncis on consta que tota la informació del procés es publicarà al mateix tauler d'anuncis.
Veure doc info es publica a tauler d'anuncis

x/06/2015:Comissió específica que jutja el concurs públic convocat per resolució del rector de 10 de juny de 2015.
Veure doc 3 (Comissió Específica Avaluadora)

31/07/2015 (doc amb data 30/07/2015): Proposta de la comissió específica d'adjudicació de 2 places de professor/a associat/da amb activitat docent "Educació Física a Primària" a la Facultat d'Educació i info de la possibilitat d'interposar reclamació davant el rector.
Veure doc 4 (Proposta Adjudicació de dos Places)

28/08/2015: Reclamació al rector de la UB (Dídac Ramírez Sarrió) sobre l'adjudicació de 2 places de professor/a associat/da amb activitat docent "Educació Física a Primària" a la Facultat d'Educació.
Veure doc 5 (Reclamació de l'adjudicació)

14/12/2015: Queixa-Reclamació al Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona (Lluís Caballol Angelats) sobre la no resposta del rector de la UB.
Veure doc 6 (Sol·licitud al Síndic de Greuges UB)

20/01/2016: email des dels "serveis jurídics de la UB", sense cap persona que s'identifiqui.
Veure doc 8 (email serv. jurídics)

20/01/2016: comunicat signat per Isabel Miralles González (Secretaria General), que diu:
"....per imponderables que no és possible determinar, ......, la reclamació ... 28 d’agost de 2015 ...., tot just ha estat coneguda per la Secretaria General, ....."
Veure doc 9 (comunicat Isabel Miralles González)

 


 

CORRUPCIÓN EN LA VIDA PÚBLICA
(Manuel-Jesús Dolz Lago, fiscal del Tribunal Supremo, 2014)
" ... afecta directamente a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
Es decir, es un delito contra los derechos humanos y no simplemente contra la Administración Pública,
atacando principios tan básicos como el de igualdad y libertad, además del de legalidad."


El Delito de Tráfico de Influencias

"...por su naturaleza de delito de mera actividad y no de resultado y porque ataca directamente
el “caldo de cultivo” de la corrupción, pudiendo considerarse un delito “madre” de los delitos de corrupción,
en un país como España que es un país “de amigos” y corruptelas."
"En orden a la persecución de estos delitos, anotábamos la situación jurídico penal de los influidos, los cuales no son castigados cuando reciben o ceden a la influencia, salvo que cometan un delito de prevaricación, lo que hace necesaria una reflexión por incorporar alguna exención o atenuación de su responsabilidad si confiesan los hechos, a la vista de la casi imposible persecución de estos delitos sin la colaboración de los influidos."

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948)

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.


Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
 and to seek, receive and impart information and ideas
 through any media and regardless of frontiers.

 

Aviso legal Editorial Educació Físical

 

CopyFreedom since 2016 · Editorial Educacio Fisica · educaciofisica.org


www.educaciofisica.com

Contacto