INFORMACIONS VÀRIES

Model d'informació a tots els professors sobre les sortices de l'àrea d'Educació Física i la interferència de les activitats extra-escolars   -Setembre de 2003-

El motiu de la present és que tot el professorat conegui la nostra opinió sobre el tema.

En primer lloc considerem que la relació d'activitats extraescolares de cada curs escolar hauria d’estar aprovada pel claustre de professors. Lògicament, la realització de qualsevol activitat només té sentit quan existeix un professorat que li dóna suport i està disposat a implicar-se en el seu desenvolupament.

Aquest any es vol “imposar” (en el sentit que no hi ha hagut un procés d’aprovació democràtic) l'organització de sortides d'esquí alpí per a 1º(un dia), 3º(un dia) i 4º(tres dies) d’ESO, conjuntament amb alguns cicles formatius (un dia). Aquestes sortides, ni han estat aprovades en el claustre de professors, ni s'han decidit en els equips docents de cada nivell educatiu. A més, aquestes sortides interfereixen directament la planificació de sortides del àrea d'Educació Física.

Per altre costat, no considerem que sigui el millor per a l'alumne aquesta planificació de sortides organitzada a través d’extraescolars; ja que a l'alumne durant 3 dels 4 anys que està a l'ESO se li ofereix el mateix tipus de sortida (esquí alpí).

Si s’acaben aprovant aquestes sortides d'esquí alpí en el Consell Escolar, entrarem en una situació de clara interferència de les sortides planificades des de l’àrea de EF, que no considerem que sigui el més beneficiós per als alumnes del nostre centre. Per exemple, pot passar que un any al mateix alumne se li proposin dues sortides d'esquí, pot passar que un any al mateix alumne se li proposi una sortida al mitjà natural des de l’àrea de EF i al mateix temps la sortida d'esquí des d’extraescolars (a part de possibles sortides d'altres àrees), ...

 Un dels grans blocs de continguts per a l’àrea d'Educació Física que marca el disseny curricular del Departament d’Ensenyament és “activitats físiques a la natura”. Per això, en la majoria de centres escolars són els especialista en EF qui organitzen aquest tipus de sortides en les quals, a part de tractar temes transversals com en totes les sortides, es prioritza les condicions educatives per a l'aprenentatge d'habilitats esportives en el mitjà natural (per exemple, les condicions d'aprenentatge de l'esquí alpí).

A part que aquest tipus de sortides sobre continguts esportius en el mitjà natural considerem que són competència de l’àrea de EF (tal com marca el disseny curricular del Departament d’Ensenyament); el departament de EF té una planificació de sortides en el mitjà natural al llarg de l'ESO i Batxillerat que és totalment diferenciada a aquesta tan repetitiva sobre l'esquí alpí imposada a través d’ extraescolars (que a més no creiem que sigui la seva competència).

(Evidentment, qualsevol sortida que s'organitzi per als cicles formatius no afecta en cap sentit la nostra planificació de EF, ja que la nostra àrea només té influència en ESO i Batxillerat)

 Molt sincerament, considerem que aquest tipus de decisions no són les més beneficioses per als nostres alumnes, ni per a un bon funcionament del centre.

Professors del Departament d’Educació FísicaModel d'esmenes-Comentaris a un acta d'equip docent sobre les sortides d'esquí alpí organitzades des de extraescolars -Octubre 2003-
-A l’apartat de l’Acta “5-Sortides Escolars” diu:

“.....la continuïtat de les sortides que són considerades com activitats de centre: sortida a la neu per a 1r i 3r d’un dia i per a 4t de tres dies.....”

            Esmena-Comentari:

            Cal especificar qui les considera activitats de centre. Els cursos passats  les sortides a la neu per l’aprenentatge-pràctica de l’esquí alpí eren sortides de l’àrea d’Educació Física i organitzades (amb el treball de continguts relacionats amb el tema) pels professors del Departament d’Educació Física, tal com es fa a la majoria de centres escolars per tractar els continguts de l’àrea d’Educació Física que marca el disseny curricular del Departament d’Ensenyament (fet que ja està explicat al full informatiu d’octubre). Cal aclarir que aquesta sortida d’esquí alpí ha estat proposada per a 1er, 3er, 4rt ESO i també pels Cicles Formatius (cap d'ells relacionats amb l'activitat física i esportiva).

-A l’apartat de l’Acta “5-Sortides Escolars” diu:

“El departament d’EF va comentar que en principi no col·laboraria en la seva organització...”

            Esmena-Comentari:

            És una frase incoherent, ja que: si per un costat alguns volen considerar aquestes sortides d’esquí alpí com activitats de centre, no té sentit que només se li proposi al departament d’E.F. si hi vol col-laborar; i si per altre només se li proposa al departament d’E.F. que l’organitzi voldrà dir que hi han professors que entenen que és una sortida de l’àrea d’Educació Física. Ja vàrem explicar que oferir la mateixa sortida d’esquí alpí durant 3 dels 4 anys d’ESO no consideràvem que era el millor per l’alumne i que com especialistes i màxims responsables del tractament d’aquests continguts teníem una planificació de sortides d’àrea a la natura fonamentada amb criteris pedagògics d'àrea i més adaptada a les possibilitats econòmiques de tots els alumnes.

-A l’apartat de l’Acta “5-Sortides Escolars” diu:

“.....han sorgit problemes per tirar endavant aquestes propostes perquè el departament d’EF, mitjançant el seu portaveu, considera que aquestes activitats invaeixen les seves competències professionals”.

            Esmena-Comentari:

            Cal especificar quins problemes han sorgit. Que un professor expressi la seva opinió (dret legítim en qualsevol democràcia) no considero que sigui cap problema per aprovar una sortida, sempre i quan això hagi estat fet a través d’un procés democràtic.

            Quins problemes hi poden haver si al consell escolar anterior a la reunió d’equip docent de la qual estic fent esmenes ja es varen aprovar aquestes sortides d’esquí alpí?

-A l’apartat de l’Acta “-Sortides Escolars” diu:

“A l’última reunió del consell escolar tots els sectors representants van manifestar unànimement .........i l’aprovació perquè aquesta activitat tingués continuïtat, ja que la considerava.................com una activitat de convivència”.

            Esmena-Comentari:

            Els professors del consell escolar, que en teoria haurien de representar a la totalitat del professorat en la presa de decisions, no van poder aportar l’opinió de tots els professors del centre en l’aprovació de les anomenades sortides d’esquí, per les següents raons:  1) sembla ser que a l’única reunió on es va parlar de la continuïtat de les sortides d’esquí va ser a l’última reunió d’equip docent de ESO i batxillerat del curs 2002-2003. A aquesta reunió només hi participaven aproximadament un 50% de tot el professorat del centre. 2) Sense proposar el tema d’aquestes sortides a cap altre reunió de professors, al consell escolar d'octubre de 2003 ja es van aprovar les sortides d’esquí a 1er, 3er, 4rt d’ESO i Cicles Formatius.  No s’ha decidit en cap reunió que representi l’altre aproximadament 50% del professorat (majoritàriament professors de cicle) l’aprovació d’aquestes sortides.  No s’ha decidit a cap claustre de professors ni del curs 2002-3 ni del present 2003-4 (on tot professorat té veu i vot) l’aprovació d’aquestes sortides. Cap dels nous professors del curs 2003-2004 han pogut votar sobre l’aprovació d’aquestes sortides abans de que s’aprovessin. Abans de l’aprovació d’aquestes sortides els professors del departament d’E.F. (com a principals responsables dels continguts d’ “activitat física a la natura”) del present curs 2003-4 no hem pogut exposar la nostre opinió sobre el tema ni exercir el nostre dret de vot. Per tant, són sortides imposades i aprovades sense seguir un procés democràtic.

            Apart, considero que per classificar a una sortida exclusivament de “convivència” cal tenir definit quines són les situacions didàctiques programades en que significativament es treballi aquest contingut de “convivència” i, a més, ha de tenir connotacions clarament diferenciadores de qualsevol altre sortida d’àrea. A aquestes sortides d’esquí els alumnes són portats i retornats amb un medi de transport (autocar, normalment) a unes instal·lacions preparades per a la pràctica d’aquest esport, allà cada grup d’alumnes aprèn/millora /practica l’esquí alpí amb professionals especialitzats. O sigui, que en línies generals hi ha dos desplaçaments en algun medi de transport i un període d’aprenentatge/millora/pràctica d’esquí alpí (contingut esportiu  internacionalment reconegut, igual que fa el Departament d’Ensenyament). Si això no es considera sortida de l’àrea d’E.F., qualsevol sortida en que hi hagi uns desplaçaments i es treballin uns continguts específics d’una determinada àrea, tampoc pot ser considerada sortida d’àrea i, per tant, qualsevol sortida de centre tingui les connotacions que tingui pot ser considerada sortida de “convivència” de centre. Crec que aplicar aquesta concepció interfereix clarament les planificacions d’àrea de cada departament i, per tant, l’adequada educació integral de l’alumne. Crec que cal definir clarament què és una sortida d’àrea, què és una sortida inter-àrea, què és una sortida de tutoria i què és una sortida de centre amb l’objectiu de “convivència”.

Per altre banda, també considero molt poc pedagògic que s’aprovin sortides amb poca participació de l’alumnat, tal com es va fer el curs 2002-2003 en que es va realitzar una sortida d’esquí alpí amb menys del 50% d’alumnes de 3er ESO.

-A l’apartat de l’Acta “5-Sortides Escolars” diu:

“.........la proposta es votada per l’equip docent. El resultat és que cap membre aprova la proposta presentada”.

            Esmena-Comentari:

            No és veritat. Jo no vaig presentar cap proposta, només vaig expressar la meva opinió. I si es parla de proposta, cal especificar quina és dita proposta. El que si és veritat és que la coordinadora pedagògica va demanar, amb preses per falta de temps, si algun professor tenia algun inconvenient en que es realitzessin aquestes sortides d’esquí. Jo tampoc m’hi vaig oposar, per que ja estava aprovada, per que ja havia expressat que no s’havia seguit un procés democràtic i per que em reservava una altre situació més tranquil·la i democràtica per fer propostes que pogués votar la totalitat del professorat.

-A l’apartat de l’Acta “5-Sortides Escolars” diu:

“........consell escolar està convocat avui.............convidat dep. EF, per que argumenti el que calgui”.

            Esmena-Comentari:

            Simplement dir que en cap moment vaig acceptar assistir al consell escolar per justificar la meva tasca professional, tal com alguns pretenien. Hi vaig  assistir en representació del departament d’Educació Física per expressar la nostre opinió i per motivar una reflexió sobre aquest tema a nivell de centre que en un futur pogués ser votada per tot el professorat, i sempre amb la intenció constructiva de millorar la nostra tasca professional.

Professor del Departament d'Educació FísicaModel de sol·licitut de Justificació Pedagògica de la sortida d'esquí alpí organitzada des d'extraescolars, al Consell Escolar -Gener 2004-

Senyors,

En relació a la sortida d’esquí organitzada des d’Extraescolars que està prevista per aquest curs 2003-2004,

com a professor de 1er ESO i del Departament d’Educació Física,

i per que els màxims responsables d’Inspecció del Departament d’Ensenyament ens assessorin en el compliment de la normativa de centres i en que les nostres actuacions professionals responguin a principis exclusivament pedagògics,

els agrairia que m’informessin per escrit dels següents aspectes:

- Per què la directora del centre ordena al resposable d’Extraescolars que no em faciliti cap tipus d’informació ni document sobre aquesta sortida ?

- Justificació Pedagògica d’aquesta sortida d’esquí.
- Per què s’està infringint el Reglament de Règim Intern de Centre pels alumnes de 1er ESO i 3er ESO en relació al percentatge de participació d’ aquesta sortida d’esquí alpí?

(els curs passat ja es va infringir amb els alumnes de 3er ESO -menys d'un 50%-)

- Per què aquesta sortida d’esquí alpí s’aprova al Consell Escolar per a 1er ESO, 3er ESO, 4rt ESO i Cicles Formatius sense abans haver estat proposada al Claustre de Professors ni a les reunions d’Equip Docent dels corresponents cursos ?

- Per què una sortida d’esquí de l’àrea d’Educació Física que durant els últims anys ha estat organitzada pels professors d’Educació Física la qualifiquen i canvien com a sortida de centre ?

- Per què s’interfereix la programació del Departament d’Educació Física amb aquesta sortida d’esquí alpí? (ja vàrem comunicar que per a 1er ESO està previst realitzar una altre sortida d’àrea durant aquest curs 2003-4)

- Com justifiquen que una sortida en la que l’alumne, apart del desplaçament en autocar, aprèn-millora-practica l’esquí alpí (contingut específic de l’àrea d’Educació Física) amb l’assessorament de professionals especialitzats, la classifiquin de sortida general de centre?

(basant-nos en el disseny curricular del Departament d’Ensenyament, sembla ser que és una sortida d’àrea d’Educació Física)

- Com justifiquen que classifiquin aquesta sortida d’esquí com una sortida de “convivència” de centre quan dels aproximadament 700 alumnes del centre està previst que hi participin aproximadament 100 alumnes (només de 1er ESO, 3er ESO i d’algun Cicle Formatiu), i tampoc s’ha ofert a la totalitat d’alumnes del centre?

- Com justifiquen que classifiquin aquesta sortida d’esquí alpí com a sortida de “convivència” de centre quan hi ha alumnes que per dificultats econòmiques no poden participar-hi i no se’ls hi ha ofert cap alternativa per a poder-ho fer?

- Quines són les situacions didàctiques programades d’aquesta sortida d’esquí alpí (independentment del treball dels continguts específics de l’àrea d’Educació Física)  en que significativament està previst treballar aquest contingut de “convivència” de centre i que tingui connotacions clarament diferenciadores de qualsevol altre sortida d’àrea?

(Considero que seria interessant que s’estudiessin altres activitats de convivència de centre en la que hi puguin  participar tots els alumnes. Per exemple, a l’IES Fòrum 2004 (antic IES La Mina) s’està desenvolupant una experiència sobre l’educació en valors i convivència al centre (llicència d’estudis retribuïda del Departament d’Ensenyament) en la qual hi participen voluntàriament més de 10 professors i té el suport universitari de la facultat de pedagogia i l’INEFC de Barcelona. Si ho desitgen els hi facilitarem informació detallada sobre aquesta experiència i altres similars que podrien ser molt beneficioses pel nostre centre)

Molt sincerament, considero que cal un replantejament profund de la nostre actuació professional en tots els aspectes mencionats per tal de poder oferir als alumnes una educació de màxima qualitat i per tal que la nostre actuació professional respongui exclusivament a criteris pedagògics.

Molt atentament,

Professor d’Educació FísicaInformació Pedagògica sobre les sortides de l'àrea d'Educació Física: 
Si realment aquestes sortides d'EF van destinades a l'alumne i no a certs professors amb determinats "interessos particulars", caldria aplicar els criteris pedagògics dels professionals especialistes que estan centrats exclussivament en el desenvolupament personal de l'alumne.
Criteris Pedagògics de les Sortides d'Àrea
Això vol dir per exemple, tal com s'explica als anomenats criteris pedagògics, que no necessàriament cada curs escolar s'ha d'organitzar una sortida d'esquí per a un determinat nivell o nivells; cada promoció d'alumnes pot seguir una programació de sortides diferenciada segons les seves possibilitats econòmiques,  interessos i criteris pedagògics de l'àrea en la qual per exemple no hi hagi una sortida d'esquí alpí (per cert de les més costoses econòmicament i per tant de les que més pot discriminar als alumnes).

 

 

 
 

 

© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS
Contacte/Contact us